M/S KIYA

Nom bateau

KIYA

pa310494.jpg
kiya-varend-pix-749.jpg
Video

Detail tonnage

1.80m    755 t

2.00m    925 t

2.10m    1010 t

2.20m    1095 t

2.30m    1180 t

2.40m    1265 t

2.50m    1350 t

2.60m    1440 t

2.70m    1525 t

2.80m    1610 t

3.24m    2037 t